Main Menu

بازدید آقای دکتر محمد عسکری از مرکز سرطان روشنا
12
فروردين

بازدید دکتر محمد عسکری از مرکز سرطان روشنا

منتشر شده در مجموعه نشست خبری
توسط-کلینیک روشنا

بازدید آقای دکتر محمد عسکری رئیس مرکز فناوری فضای مجازی صدا و سیما از مرکز سرطان روشنا

دکترمحمد عسکری ، دکترسید هادی مولانا، دکتر حمیدرضا دهقان منشادی، دکترمقداد محمودی، دکترفرشید اربابی

96/12/6

 

بازدید دکتر محمد عسکری از مرکز سرطان روشنا

بازدید محمد عسکری ازمرکز روشنادکتر عسکری

دکتر فرشد اربابی

دکتر محمد عسکری مرکز سرطان روشنادکتر محمد عسکری

دکتر محمد عسکریدکتر محمودی

دکتر هادی مولانا

دکتر مقداد محمودیدکتر مقداد محمودی مرکز سرطان روشنا