Main Menu

خاصیت ضد سرطانی سبزیجات
29
بهمن

خاصیت ضد سرطانی سبزیجات

منتشر شده در مجموعه مجموعه تازه ترین ها
توسط-کلینیک روشنا

بسیاری از سبزی جات خاصیت ضد سرطانی دارند،لذا به بیماران توصیه می شود که سبزی جات و میوه بیشتری مصرف کنند.