Main Menu

آزمایش پاپ اسمیر
29
بهمن

آزمایش پاپ اسمیر

منتشر شده در مجموعه مجموعه تازه ترین ها
توسط-کلینیک روشنا

انجام این آزمایش باید هر 3 سال یک بار و بعد از سن 21 سالگی شروع شود.