Main Menu

بخش ها

بخش کلینیک های تخصصی

در این مرکز، کلیه خدمات کلینیک های تخصصی و عمومی توسط استادان ، دستیاران تخصصی و متخصصین به مراجعین محترم ارائه می شود. و معاینه ، مشاوره و درمان بیماران در این بخش صورت می گیرد.

خدمات کلینیک های تخصصی

معاینات پیشگیرانه و اولیه

انجام تست ها ، معاينات غربالگری پيشگيرانه و انجام معاينه توسط پزشک متعاقب مشاهده علائم بيماری

مراجعه بیماران

ارجاع از مراكز درمانی ديگر و مراجعه بيماران تحت درمان مركز

پیگیری و مشاوره

پيگيری های پس از درمان و يا بيماری های جسمی و درمانی همراه

غربالگری

غربالگری تشخيصی تومورها و ارجاع به متخصص مربوطه جهت درمان

پزشکان متخصص مجموعه